ОмскАвтоСклад

Морозівська сільська рада Балаклійського району

Сесія №2 від 16.11.15

Україна

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

 

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    ІІ сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

 

                          Від  16  листопада  2015  року                                       13/УІІ

 

 

   Про  затвердження  Положення 

про  постійні  комісії  сільської  ради.

 

       На  виконання  п.1  ст.26 , п.15 ст.47 Закону   України “Про  місцеве  самоврядування  в Україні”   Морозівська  сільська  рада

 

 

                                                                ВИРІШИЛА:

 

 1.  Затвердити   Положення   про  постійні  комісії   Морозівської  сільської  ради .

(Положення  додається).

 2.Постійним  комісіям  сільської  ради  здійснювати  свою  діяльність  відповідно  до  зазначеного  Положення.

 

 

                            Сільський  голова                                       О.С.Поберій.

 

 

 

 

 

 

                                                                                             ЗАТВЕРЖДЖЕНО

                                                                                            рішенням  ІІ сесії 

                                                                                               Морозівської  сільської  ради                                                          

                                                                                        УІІ скликання                         

                                                                                            13/ УІІ  від  16 листопада 2015 року.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ  КОМІСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

1.Це  Положення  розроблено  на  виконання  Конституції  України,   Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, інших  законів  України, відповідно  до  Статуту територіальної  громади  сіл Морозівка,  Вільхуватка,  Бородоярське.

 2.Постійні комісії ради є органом  ради, що обираються з числа її депутатів, для 

вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її  відання,  здійснення контролю за виконанням прийнятих нею рішень.

 3.Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів

комісії. Кількісний склад кожної постійної комісії визначається сільською радою . У разі необхідності можуть бути утворені  нові постійні комісії, скасовані, або реорганізовані раніше створені, змінені їхній склад, переобрано персональний склад. Всі інші питання структури комісії вирішуються  відповідною комісією.

 4.До складу постійних комісій не може бути обраний голова та секретар сільської ради.

 5.Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності

та вільного колективного обговорення і вирішення питань.

 6.Положення про постійні комісії затверджуються сільською радою.

 7.Постійні комісії є підзвітними сільській раді та відповідальними перед нею.

 8.Перелік, функціональна  спрямованість  і  порядок  організації  роботи  постійних  комісій  визначаються  Регламентом сільської  ради.

 

 

ПЕРЕЛІК ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

 

  1.Постійна комісія  з питань  планування , бюджету та фінансів.

  2.Постійна комісія з питань  аграрної  політики, земельних  відносин, використання  природних  ресурсів, екології  та з питань  законності, громадського  порядку, депутатської  діяльності.

 

 

ФУНКЦІЇ  ТА  ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

 1. Постійні комісії:

-          за дорученням сільської ради або  за  власною  ініціативою:

попередньо  розглядають  проекти  програм  соціально-економічного  і  культурного  розвитку, місцевого  бюджету, звіти  про  виконання  програм  і  бюджету,

-          розробляють  проекти  рішень  ради та готують  висновки  з  цих  питань, виступають  на  сесіях  ради  з  доповідями  і  співдоповідями,

-          за дорученням сільської ради, голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою вивчають питання, віднесені до відання ради, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідності на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

 

 

 

 1. Повноваження  постійних  комісій  :

 

             Постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів  розглядає  та  надає рекомендації  щодо:

-          проектів  сільського бюджету, змін до бюджету та корегує висновки і рекомендації з цих питань;

-          розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субсидій і виносить на розгляд ради;

-          подання  постійних комісій з пропозиціями   щодо виділення  додаткових  коштів для фінансування  організацій, установ  та інших органів;

-          інші  питання  в межах  компетенції  ради.

            Постійна комісія з питань  аграрної  політики, земельних  відносин, використання  природних  ресурсів, екології  та з питань  законності, громадського  порядку, депутатської  діяльності  розглядає  та  надає рекомендації  щодо:

-          проектів  програм  розвитку  сільського  господарства  на  селі та його галузей;

-          надання  дозволу на спеціальне використання  природних ресурсів, а також про скасування  дозволу і готує проекти;

-          внесення  пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятники  історії або культури, які охороняються законом;

-          боротьби зі стихійним лихом, епідеміями,епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність, і виносить на розгляд ради;

-          питань  регулювання  земельних  відносин;

-          питань  організації  землеустрою, питання  розпорядження  землями, що знаходяться у  спільній  власності  територіальних  громад;

-          питань  індивідуального  житлового  будівництва  на  селі;

-          структури, чисельності виконавчого апарату ради, витрат  на  утримання  ради та її виконавчого апарату;

-          Регламенту  ради;

-          плану  роботи сільської ради;

-          інші питання  в межах  компетенції  ради.

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ  ПОСТІЙНИХ  КОМІСІЙ.

 

 1. Організація роботи постійних комісій ради покладається на голів комісій. Голови комісій скликають і ведуть засідання комісій, дають доручення членам комісій, представляють комісії у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, органами, а також громадянами, організують роботу  по реалізації висновків і рекомендацій комісій. У разі відсутності голів комісій або неможливості ними виконувати свої повноваження з інших причин їх функції здійснюють  секретарі комісій.
 2. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій скликається в міру необхідності і є правомочними, якщо в них беруть участь не менше як половина від загального складу комісій. Засідання постійних комісій проводиться відкрито, крім випадків, коли за рішенням постійних комісій проводяться закриті засідання. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.
 3. За результатами розгляду і вивчення питань постійної комісії готуються висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісій і підписуються головами комісій, а в разі відсутності  секретарями комісій. Висновки та рекомендації постійних комісій можуть бути переглянуті, якщо за це подано більшість голосів членів комісій від її загального складу. Протоколи засідань комісій підписуються головами і секретарем комісій.
 4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому  розгляду органами, підприємствами, посадовими особами, якими вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановленому ними строк.
 5. Постійні комісії для визначення питань, розробки проектів рішень сільської ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи і залученням представників громадськості і спеціалістів.
 6. Постійні комісії розглядають звернення, заяви, скарги громадян з питань, які входять до їх компетенції; проводять прийом громадян; спеціалісти виконавчого апарату сільської ради надають депутатам та постійним комісіям допомогу у роботі з заявами і скаргами громадян.
 7. Депутати працюють у постійних  комісіях на громадських засадах.
 8. Члени постійних комісій зобовязані:

-          бути присутніми на засіданнях постійних комісій;

-          брати участь у роботі постійних комісій;

-          дотримуватись порядку на засіданнях постійних комісій;

-          виконувати доручення, визначенні рішення постійних комісій.

 1. Члени постійних комісій мають право:

-          внести пропозиції про розгляд на засіданнях постійних комісій будь-якого питання, що належать до їх відання;

-          брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків. Пропозиції членів постійної комісії на його вимогу повинні бути проголосовані на засіданні постійної комісії;

-          викласти свою окрему думку як додаток до рекомендації чи висновку постійної комісії.

       10.Питання, які належать  до  відання  кількох  постійних  комісій, можуть за  ініціативою  комісій, а  також  дорученням  ради, її  голови  розглядатися  на  спільних  засіданнях  цих  комісій. Протоколи (висновки, рекомендації), прийняті  постійними  комісіями  на їх  спільних засіданнях,підписуються  головами  та  секретарями  відповідних  постійних  комісій. 

 

 

 

 

                      Секретар    сільської  ради                                В.Г.Надточа.          

 

 

 

 

                                                                            

Україна

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

 

                     

       Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    ІІ сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

 

                      Від  16 листопада  2015  року                                                      14/УІІ

 

 

        Про  затвердження  Регламенту

   Морозівської  сільської   ради.

   

       На  виконання  Конституції  України  , п.1  ст.26  Закону   України “Про  місцеве  самоврядування  в Україні”   Морозівська  сільська  рада

 

 

                                                                ВИРІШИЛА:

 

 

 1. Затвердити   Регламент  Морозівської  сільської  ради (додається).

2.Сільській  раді  та  її  виконавчому  комітету  здійснювати  свою  діяльність  відповідно  до  зазначеного  Регламенту.

3.Контроль  за  виконання  цього  рішення  покласти  на  сільського  голову.

 

 

                            Сільський  голова                                       О.С.Поберій.

 

 

 

 

Україна

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    ІІ сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

 

                                   Від  16 листопада  2015  року                                       № 15/УІІ

 

 

   Про  внесення  змін  до  рішення  ХL сесії

УІ скликання  № 310/УІ від 15.07.2015року

«Про  затвердження  ставки  земельного  податку»

 

  Розглянувши  лист  в.о.начальника  ДПІ у  Балаклійському  районі  ГУ  ДФС  в Харківській  області С.В.Полторака  від 11.11.2015 року  щодо  встановлення  ставки  податку  за  земельні  ділянки, розташовані  за  межами  населених пунктів, нормативну  грошову  оцінку  яких  не  проведено ,  згідно  п.п.277.1  ст.277 Податкового  Кодексу  України , керуючись  ст.26  Закону   України “Про  місцеве  самоврядування  в Україні”   Морозівська  сільська  рада

 

 

                                                                ВИРІШИЛА:

 

1.Внести  зміни  до  рішення  ХL сесії УІ скликання  № 310/УІ від 15.07.2015року

«Про  затвердження  ставки  земельного  податку» виклавши п.1 в наступній  редакції

Затвердити  на 2016 рік ставку  податку  на  земельні  ділянки, нормативну  грошову  оцінку  яких  проведено  у  розмірі 0,1(нуль  цілих  однієї десятої) відсотка  від  їх  нормативної  грошової  оцінки. Ставку  податку  за  земельні  ділянки, розташовані  за  межами  населених  пунктів, нормативну  грошову  оцінку  яких  не  проведено  встановити  у  розмірі  1 відсоток

від  нормативної  грошової  оцінки  одиниці  площі  ріллі  по  Харківській  області.

 

2.Дане  рішення  оприлюднити  на  інформаційному  стенді   Морозівської  сільської  ради  та  подати  до  ДПІ у  Балаклійському  районі  ГУ  ДФС  в Харківській  області.

 

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну  комісію з питань планування, бюджету та фінансів.(Голова  комісії  Салига  Н.А.)

 

 

 

 

                            Сільський  голова                                       О.С.Поберій.

 

 

 

 

 

 

Україна

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    ІІ сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

 

                          Від  16 листопада  2015  року                                       № 16/УІІ

 

 

„ Про внесення змін до бюджету сільської ради

затвердженого  ХХХУІ сесією УІ скликання

      від 21.01.2015 року ”

 

       Відповідно до вимог ст.78.п.8 «Бюджетного кодексу України» і на підставі ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

                          ВИРІШИЛА:

      І.Внести зміни та доповнення до рішення  сесії сільської ради від 21.01.2015 року «Про сільський бюджет на 2015 рік»  з урахуванням змін та доповнень, затверджених рішенням сесії сільської ради 25.02.2015 року (ХХХУІІ сесія УІ скликання № 281/УІ), 11.03.2015 року  (ХХХУІІІ позачергова сесія УІ скликання № 283/УІ),  15.05.2015 року (ХХХІХ   сесія УІ скликання № 289/УІ), 15.07.2015 року (ХL сесія  УІ скликання №299/УІ),  21.09.2015 року (ХLІ сесія  УІ скликання №315), 07.10.2015 року (ХLІІ сесія  УІ скликання №324) виклавши його та додатки до нього в новій редакції:

1.                      Визначити на 2015рік:

-  доходи сільського  бюджету у сумі 765,101 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  764,909 тис. грн., доходи спеціального фонду  сільського бюджету 0,192 тис. грн.,(додаток №1)

-  видатки сільського бюджету у сумі 928,227 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 900,040 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету 28,187 тис. гривень;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2015 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 900,040 тис. грн. та спеціальному фонду 28,187 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів місцевого бюджету  у сумі  10,000 тис. гривень.

4. Затвердити на 2015 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5  до цього рішення.

5. Затвердити на 2015рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №7 до цього рішення.

6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду місцевого бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

                оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату (код 2120);  

                 оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

                 соціальне забезпечення (код 2700);

                трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620)

7.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  206,987 тис. грн. згідно з додатком №6 до  цього рішення

8.          Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду та  надати право підписання відповідних договорів сільському голові.

  9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну  енергію,  природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань(додаток № 4)

10.Затвердити положення про преміювання працівників органів місцевого самоврядування  сільської ради на 2015 рік.

11.Дозволити сільській раді укладати угоду про надання субвенції з Балаклійською районною радою та зміни до угоди та надати право підписання відповідних угод та змін до них сільському голові з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

  12. Дозволити постійній комісії сільської ради з питань бюджету у виняткових випадках за висновком  головного бухгалтера сільської ради , та обґрунтованим поданням розпорядників коштів  сільського бюджету   здійснювати перерозподіл  видатків за економічною і функціональною класифікацією  в межах загального фонду бюджету з подальшим затвердженням на сесії сільської ради.

13. Установити, що у загальному фонді сільського  бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені  ст. 69  Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського  бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.691 ,71  Бюджетного кодексу України.

15.Згідно бюджетного кодексу України п.2 ст.57 та в зв’язку зі змінами бюджетного законодавства перерахувати залишки коштів  із спеціального фонду на загальний фонд сільського бюджету.

16. Додатки  № 1-7до цього рішення є  його невід’ємною частиною

 17.Оприлюднити дане рішення   на інформаційному  стенді Морозівської сільської ради.

 18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

     Сільський голова                                             О.С.Поберій

 

 

 

 

 

 

Україна

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

 

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    ІІ сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

 

            Від  16 листопада  2015  року                                                       17/УІІ

 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення

Проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних

ділянок  для  будівництва  і обслуговування   житлового

будинку, господарських  будівель  і  споруд 

та  ведення  особистого  селянського господарства  з

метою  подальшого  надання  у  власність 

в с.Морозівка,  вул.Дружби ,буд.14

гр.Отоса  Лідії  Тимофіївні

 

     Розглянувши   заяву  гр. Отоси  Лідії  Тимофіївни , яка  зареєстрована  в  с.Морозівка вул.Дружби ,буд.14, з  проханням  надати  їй  дозвіл  на  розробку  проекту  відведення  земельних  ділянок  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд та  ведення  особистого  селянського господарства  з  метою  подальшого  надання  у  власність , які  знаходяться  в с.Морозівка , вул.Дружби, буд.14 надані  графічні   матеріали  по  розташуванню  земельних  ділянок, згідно ст.12,118,121,184 Земельного  кодексу  України, ст.26 Закону  України “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” Морозівська  сільська  рада, 

 

ВИРІШИЛА:

 

  1.Надати  гр. Отоса  Лідії  Тимофіївні  дозвіл  на  розробку  проекту  відведення  земельних  ділянок  площею  0,2500га для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд   за  рахунок  земель  житлової  та  громадської  забудови   та  площею 0,0228 га   для  ведення  особистого  селянського  господарства за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення  із  земель  комунальної  власності   територіальної  громади  Морозівської  сільської  ради ,  які  розташовані  в  с.Морозівка, вул.Дружби, буд.14  Балаклійського  району  Харківської  області  з  метою  подальшого  надання    у  власність.

 2.Проект  землеустрою  щодо  відведення   земельних   ділянок  надати  на  затвердження  до  Морозівської  сільської  ради.

 3.Контроль  за виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань   аграрної  політики, земельних  відносин, використання  природних  ресурсів, екології  та з  питань  законності, громадського  порядку , депутатської  діяльності

(Голова  комісії - Слабун О.І.).                         

                                

                    Сільський  голова                                     О.С.Поберій

 

 

Україна

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

                     

  Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    ІІ сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

            Від  16 листопада  2015  року                                                      № 18/УІІ

 

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельних   ділянок  гр.Макаровій  Наталії  Валеріївні для

будівництва  та обслуговування  житлового  будинку,  господарських

будівель і  споруд  та  ведення  особистого  селянського господарства

в с.Морозівка, пров.Колгоспний, 6

Балаклійського  району  Харківської   області.

 

       Розглянувши   заяву  гр Макарової   Наталії  Валеріївни, що  зареєстрована  в с.Морозівка  по пров.Колгоспний, буд.6 Балаклійського  району   Харківської  області  з  проханням   затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  для  будівництва і  обслуговування  житлового  будинку , господарських  будівель  і  споруд   та  ведення  особистого  селянського  господарства  в  с.Морозівка, пров.Колгоспний,6   Балаклійського  району  Харківської   області , виконаний    ТОВ « Підпрємство «Астра»,  керуючись  ст.ст.12,18,19,40,116,118,121,122,184,186  Земельного  кодексу  України, ст.ст.26,59 Закону  України “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, Морозівська  сільська  рада

 

                                                                 ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельних   ділянок  площею 0,2500 га  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд  та площею 0,1400га для ведення  особистого  селянського господарства   в с.Морозівка, вул.Гагаріна ,3  Балаклійського  району    Харківської   області.

2.Встановити,  що  площа  земельних   ділянок   становить :

 0,2500 га  кадастровий  номер  6320284401:00:003:0091

 0,1400 га  кадастровий  номер  6320284401:00:003:0092

3.Передати  безоплатно  у  приватну  власність  гр. Макаровій  Наталії  Валеріївні   земельні ділянки  площею  0,2500 га для  будівництва та обслуговування  жилого  будинку  , господарських  будівель  і  споруд   за  рахунок  земель  житлової  та  громадської  забудови  та площею 0,1400га для ведення  особистого  селянського  господарства  за рахунок земель  сільськогосподарського  призначення  із земель комунальної  власності  територіальної  громади   Морозівської  сільської  ради , які розташовані за адресою: Харківська  область, Балаклійський  район, с.Морозівка, пров.Колгоспний, 6.

4.Контроль  за виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань   аграрної  політики, земельних  відносин,використання  природних  ресурсів, екології  та з  питань  законності, громадського  порядку , депутатської  діяльності .

(Голова  комісії  Слабун О.І.)                            

  

                                Сільський  голова                                  О.С.Поберій.

 

 

 

 

Україна

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    ІІ сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

            Від  16 листопада  2015  року                                                       19/УІІ

 

  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельних   ділянок   гр.Зубенку  Володимиру  Івановичу

гр.Зубенко  Валентині  Володимирівні

гр.Зубенку  Олександру  Володимировичу

гр.Зубенку  Костянтину  Володимировичу

гр.Зубенку  Сергію  Володимировичу   для

будівництва  та обслуговування  житлового  будинку,  господарських

будівель і  споруд  та  гр.Зубенку  Сергію  Володимировичу  для ведення 

особистого  селянського господарства  в с.Морозівка, вул.Заводська,буд.10

Балаклійського  району  Харківської   області.

 

       Розглянувши   заяву від  гр. Зубенко  Володимира  Івановича  та  гр. Зубенко  Олександра  Володимировича,  які  зареєстровані  в с.Морозівка, вул.Заводська, буд.10 , а також 

гр. Зубенко  Валентини  Володимирівни , гр. Зубенко  Костянтина  Володимировича, Зубенко  Сергія  Володимировича  зареєстрованих  в  смт.Савинці, вул.20-ї Гвардійської  дивізії, буд.20  з  проханням   затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку , господарських  будівель  і  споруд  та

гр.Зубенко  Сергія  Володимировича  для  ведення  особистого  селянського  господарства  в  с.Морозівка, вул.Заводська,10  Балаклійського  району  Харківської   області , виконаний  

ПП «Землевпорядник»,  керуючись  ст.ст.12,18,19,40,116,118,121,122,184,186  Земельного  кодексу  України, ст.ст.26,59 Закону  України “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, Морозівська  сільська  рада

 

                                                                 ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельних   ділянки  площею 0,2500 га  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд  та площею 0,1760га для ведення  особистого  селянського господарства   в с.Морозівка, вул.Заводська, буд.10  Балаклійського  району    Харківської   області.

2.Встановити,  що  площа  земельних   ділянок   становить :

 0,2500 га  кадастровий  номер  6320284401:00:003:0087

 0,1760 га  кадастровий  номер  6320284401:00:003:0088

3.Передати  безоплатно  у  спільну  приватну  власність  гр. Зубенку  Володимиру  Івановичу,

гр.Зубенко  Валентині  Володимирівні , гр.Зубенку  Олександру  Володимировичу,

гр.Зубенку  Костянтину  Володимировичу, гр.Зубенку  Сергію  Володимировичу   земельну ділянку  площею  0,2500 га для  будівництва  та обслуговування  жилого  будинку  , господарських  будівель  і  споруд   за  рахунок  земель  житлової  та  громадської  забудови  із  земель   комунальної  власності  територіальної  громади  села  Морозівка, яка  розташована  в с.Морозівка   по  вул.Заводська, буд.10   Балаклійського  району    Харківської   області.

4.Передати  безоплатно  у  приватну  власність   гр.Зубенку  Сергію  Володимировичу  земельну  ділянку  площею  0,1760га для ведення  особистого  селянського  господарства  за рахунок земель  сільськогосподарського  призначення  із земель комунальної  власності  територіальної  громади   Морозівської  сільської  ради , яка розташована  за адресою: Харківська  область, Балаклійський  район, с.Морозівка, вул.Заводська, буд.10.

5.Контроль  за виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань   аграрної  політики, земельних  відносин,використання  природних  ресурсів, екології  та з  питань  законності, громадського  порядку , депутатської  діяльності . (Голова  комісії  Слабун О.І.)                            

  

                                Сільський  голова                                  О.С.Поберій.

 

 

 

Україна

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    ІІ сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

            Від  16 листопада  2015  року                                                       20/УІІ

 

   Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельних  ділянок гр.Юткалу  Сергію  Йосиповичу ,

гр.Юткало  Ользі  Василівні, гр.Юткалу  Олександру  Сергійовичу

гр.Юткалу  Юрію  Сергійовичу  для   будівництва

та обслуговування  житлового  будинку,  господарських

будівель і  споруд  та  гр. Юткалу  Сергію  Йосиповичу  для  ведення 

індивідуального  садівництва  в с.Морозівка, вул.Заводська,буд.2

Балаклійського  району  Харківської   області.

 

       Розглянувши   заяву від  гр. Юткало  Сергія  Йосиповича, гр.Юткало  Ольги   Василівни, гр.Юткало  Юрія  Сергійовича  , які  зареєстровані  в с.Морозівка, вул.Заводська, буд.2 , та гр.Юткало  Олександра  Сергійовича , зареєстрованого  в  м.Харків, Московський р-н., вул.Родникова, буд.7 кв.116    з  проханням   затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку , господарських  будівель  і  споруд  та  гр.Юткалу  Сергію  Йосиповичу  для  ведення  індивідуального  садівництва  в  с.Морозівка, вул.Заводська,2  Балаклійського  району  Харківської   області , виконаний   ПП «Землевпорядник»,  керуючись  ст.ст.12,18,19,40,116,118,121,122,184,186  Земельного  кодексу  України, ст.ст.26,59 Закону  України “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, Морозівська  сільська  рада

 

                                                                 ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельних   ділянки  площею 0,2500 га  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд  та площею 0,0455га для  ведення  індивідуального  садівництва   в с.Морозівка, вул.Заводська, буд.2  Балаклійського  району    Харківської   області.

2.Встановити,  що  площа  земельних   ділянок   становить :

 0,2500 га  кадастровий  номер  6320284401:00:003:0089

 0,0455 га  кадастровий  номер  6320284401:00:003:0090

3.Передати  безоплатно  у  спільну  приватну  власність  гр.Юткалу  Сергію  Йосиповичу ,

гр.Юткало  Ользі  Василівні, гр.Юткалу  Олександру  Сергійовичу, гр.Юткалу  Юрію  Сергійовичу  земельну ділянку  площею  0,2500 га для  будівництва  та обслуговування  жилого  будинку  , господарських  будівель  і  споруд   за  рахунок  земель  житлової  та  громадської  забудови  із  земель   комунальної  власності  територіальної  громади  села  Морозівка, яка  розташована  в с.Морозівка   по  вул.Заводська, буд.10   Балаклійського  району    Харківської   області.

4.Передати  безоплатно  у  приватну  власність   гр.Юткалу  Сергію Йосиповичу   земельну  ділянку  площею  0,0455га для  ведення  індивідуального  садівництва  за рахунок земель  сільськогосподарського  призначення  із земель комунальної  власності  територіальної  громади   Морозівської  сільської  ради , яка розташована  за адресою: Харківська  область, Балаклійський  район, с.Морозівка, вул.Заводська, буд.2.

5.Контроль  за виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань   аграрної  політики, земельних  відносин,використання  природних  ресурсів, екології  та з  питань  законності, громадського  порядку , депутатської  діяльності.

(Голова  комісії Слабун О.І.)                            

  

                                Сільський  голова                                  О.С.Поберій. 

 

 

 

 

Україна

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    ІІ сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

            Від  16 листопада  2015  року                                                       21/УІІ

 

Про  скасування  рішення  ХХХІІІ сесії  УІ скликання

239 /УІ   від  22  липня     2014  року  «Про   внесення   змін  до  рішення

« Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  відведення

земельної  ділянки  для  будівництва  і  обслуговування

житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд

з  метою  отримання  у  власність  по  вул.Центральна, № 25

с.Бородоярське  Балаклійського  району  Харківської  області

гр.Кабашному  Роману  Анатолійовичу».

 

 

 Розглянувши  заяву гр.Кабашного  Романа  Анатолійовича  про  скасування  рішення  ХХХІІІ сесії  УІ скликання  239 /УІ   від  22  липня     2014  року  «Про   внесення   змін  до  рішення

« Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  відведення земельної  ділянки  для  будівництва  і  обслуговування житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд з  метою  отримання  у  власність  по  вул.Центральна, № 25 с.Бородоярське  Балаклійського  району  Харківської  області гр.Кабашному  Роману  Анатолійовичу»,  відповідно  до ст. 26  Закону  України “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, Морозівська  сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Вважати  рішення  239 /УІ   від  22  липня     2014  року  «Про   внесення   змін  до  рішення

« Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  відведення земельної  ділянки  для  будівництва  і  обслуговування житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд  з  метою  отримання  у  власність  по  вул.Центральна, № 25 с.Бородоярське  Балаклійського  району  Харківської  області  гр.Кабашному  Роману  Анатолійовичу»  таким,  що  втратило  чинність.

 

2.Контроль  за виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань   аграрної  політики, земельних  відносин,використання  природних  ресурсів, екології  та з  питань  законності, громадського  порядку , депутатської  діяльності.(Голова  комісії Слабун О.І.)                            

 

 

 

                                Сільський  голова                                  О.С.Поберій.

 

 

 

 

 

Україна

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    ІІ сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

            Від  16 листопада  2015  року                                                       22/УІІ

 

  Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту

землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок

гр.Кабашному  Роману  Анатолійовичу.

 

   Розглянувши  заяву  гр.Кабашного  Романа  Анатолійовича , що  мешкає  пров.Зерновий 6/3  кв.74  в  м.Харків  з  клопотанням  про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельних  ділянок  для  будівництва  та обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель   і споруд  та  для  ведення  особистого  селянського  господарства  з  метою  подальшого  отримання  їх  у  власність, розташованих  по  вул.Шкільна  в с.Вільхуватка Балаклійського  району  Харківської  області, відповідно  до ст.ст.12,40,33,118,121  Земельного  кодексу  України, ст. 26,59  Закону  України “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, Морозівська  сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати   гр.Кабашному  Роману  Анатолійовичу  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  загальною площею 2,05га  в  тому  числі: для будівництва  та обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель   і споруд – 0,25га (зі  зміною цільового  призначення   та  переведення  в  категорію  земель  житлової  та  громадської  забудови  за  рахунок земель  запасу  сільськогосподарського  призначення ( пасовища, землі  комунальної  власності  територіальних  громад)  та  для   ведення  особистого  селянського  господарства   1,8га  за рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення (пасовища)  не  наданих  у  власність  або  користування  (землі  комунальної  власності  територіальних  громад), з  метою  подальшого  отримання  їх  у  власність,  які  розташовані по  вул.Шкільній  в селі  Вільхуватка  Балаклійського  району  Харківської  області.

 

2.Рекомендувати   гр.Кабашному  Роману  Анатолійовичу   звернутись  до  ліцензованої  землевпорядної  організації   для  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  з  наступним  поданням  його  на  погодження  у  порядку, передбаченому  законодавством.

 

3.Зобовязати   гр.Кабашного  Романа   Анатолійовича  представити   розроблений  та  погоджений  проект  землеустрою   щодо  відведення   земельних  ділянок  на  затвердження  до Морозівської  сільської  ради  для  подальшого  прийняття  рішення  щодо  передачі  земельних  ділянок  у  власність. 

     

 

 

                                Сільський  голова                                     О.С.Поберій.

 

 

 

Україна

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    ІІ сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

            Від  16 листопада  2015  року                                                       23/УІІ

 

  Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту

землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок

гр.Кабашному  Анатолію   Борисовичу.

 

   Розглянувши  заяву  гр.Кабашного  Анатолія   Борисовича , що  мешкає  пров.Зерновий 6/3  кв.74  в  м.Харків  з  клопотанням  про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельних  ділянок  для  будівництва  та обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель   і споруд  та  для  ведення  особистого  селянського  господарства  з  метою  подальшого  отримання  їх  у  власність, розташованих  по  вул.Шкільна  в с.Вільхуватка Балаклійського  району  Харківської  області, відповідно  до ст..ст.12,40,33,118,121  Земельного  кодексу  України, ст. 26  Закону  України “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, Морозівська  сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати   гр.Кабашному   Анатолію   Борисовичу  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  загальною площею 2,05га  в  тому  числі: для будівництва  та обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель   і споруд – 0,25га (зі  зміною цільового  призначення   та  переведення  в  категорію  земель  житлової  та  громадської  забудови  за  рахунок земель  запасу  сільськогосподарського  призначення ( пасовища, землі  комунальної  власності  територіальних  громад)  та  для   ведення  особистого  селянського  господарства   1,8га  за рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення (пасовища)  не  наданих  у  власність  або  користування  (землі  комунальної  власності  територіальних  громад), з  метою  подальшого  отримання  їх  у  власність,  які  розташовані по  вул.Шкільній  в селі  Вільхуватка  Балаклійського  району  Харківської  області.

 

2.Рекомендувати   гр.Кабашному  Анатолію   Борисовичу     звернутись  до  ліцензованої  землевпорядної  організації   для  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  з  наступним  поданням  його  на  погодження  у  порядку, передбаченому  законодавством.

 

3.Зобовязати   гр.Кабашного  Анатолія   Борисовича   представити   розроблений  та  погоджений  проект  землеустрою   щодо  відведення   земельних  ділянок  на  затвердження  до Морозівської  сільської  ради  для  подальшого  прийняття  рішення  щодо  передачі  земельних  ділянок  у  власність. 

     

 

 

                                Сільський  голова                                  О.С.Поберій.

 

 

 

 

Україна

Харківська  область

Балаклійський   район

Морозівська  сільська  рада

                     

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                    ІІ сесія

                                                                                                                    УІІ скликання

            Від  16 листопада  2015  року                                                       24/УІІ

 

 

        Про  внесення   змін  до  рішення  І  сесії

   УІІ скликання  від  05.11.2015року  № 11/УІІ 

“Про  умови  оплати  праці  сільського  голови»

 

 

 

            Відповідно  до  п.5 ст.26 Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” , розглянувши  заяву  сільського голови  Поберій  О.С.   Морозівська  сільська  рада

 

 

                                                                          ВИРІШИЛА :

 

  1.Внести  зміни  до  рішення   І  сесії   УІІ скликання  № 11/УІІ  Про  умови  оплати  праці  сільського  голови ”, а  саме п.3  викласти  в  наступній  редакції  “При  наявності  ліміту  на  заробітну  плату  здійснювати  щомісячне  преміювання  сільського  голови  Поберія  Олександра  Сергійовича  в  розмірі  100% від посадового  окладу  починаючи  з 01.11.2015 року  до 31.12.2015року ”.

  2.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на   комісію  з  питань  бюджету  та  фінансів  Морозівської  сільської  ради  /Салига  Н.А./.

                                                  

 

   

                                  Сільський  голова                                   О.С.Поберій